Aktualności

 


Poniedziałek 24.09.2018

Nowe godziny otwarcia:

poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek: 9.00 - 18.00
środa: 9.00 - 17.00
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 9.00 - 16.00REFORMA PROCESU KARNEGO.

Od 1 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja diametralnie zmieniająca dotychczasową procedurę karną. Podstawowymi założeniami nowej procedury ma być szybszy i sprawniejszy przebieg procesu karnego a także zwiększenie niezależności i niezawisłości sędziowskiej. Sędzia od 1 lipca zostaje praktycznie pozbawiony inicjatywy dowodowej, jego rola zostaje sprowadzona do oceny dowodów przedstawionych przez strony i wydania sprawiedliwego wyroku. Prokurator natomiast nie będzie zobowiązany do przesyłania sądowi całego materiału dowodowego a tylko część będącą podstawą oskarżenia. W związku z realizacją celu tej nowelizacji jakim jest między innymi odciążenie sądów zwiększa się rola stosowania trybów konsensualnych, w razie przyjęcia których proces niejednokrotnie nie będzie konieczny.

W związku ze zmianą procedury karnej zmieniono również kodeks karny, przede wszystkim w zakresie kar, środków karnych i zabezpieczających jak również zasad wymiaru kary głównie w kierunku częstszego orzekania kar nie izolacyjnych.


 

OBOWIĄZEK UJAWNIENIA PRZEZ NOTARIUSZA NA ŻĄDANIE SĄDU AKTU NOTARIALNEGO

Kwestia ujawniania sądowi aktów notarialnych na ich żądanie jest obecnie żywo dyskutowana, w związku ze sprawą notariusza ze Śląska, który powołując się na obowiązek zachowania tajemnicy notarialnej odmówił ujawnienia Sądowi Rejonowemu aktu notarialnego zgromadzenia wspólników, za co został skazany na karę grzywny w wysokości 5000zł.

Notariusz uzasadniając swoją odmowę powołał się na artykuł 110 § 2 ustawy Prawo o notariacie, który stanowi, że wypis aktu notarialnego może być wydany także osobom niewskazanym w akcie czy ich następcom prawnym, ale za ich zgodą lub na podstawie postanowienia sądu okręgowego właściwego dla siedziby notariusza.

Sad Rejonowy z kolei uznał odmowę za bezzasadną twierdząc, że notariusz jest zobowiązany przesłać wypis aktu notarialnego na żądanie sądu na podstawie art. 111 § 2 prawa o notariacie stanowiącego, żenotariusz, ale tylko w przypadkach przewidzianych prawem, przesyła sądom i innym organom państwowym informacje o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów w związku art. 248 kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym każdy obowiązany jest przedstawić sądowi posiadany dokument stanowiący istotny dowód, chyba że zawiera informacje niejawne bądź treści uprawniające daną osobę do odmowy zeznań.

Co do zasadności odmowy notariusza pojawiają się różne poglądy, z których jedne wskazują, że przepisy prawa o notariacie o wydawaniu dokumentów nie dotyczą sądu, ale sytuacji, gdy zwraca się o nie jakaś osoba, dla której informacje zawarte w akcie są istotne, inne zaś stwierdzają, że gdyby notariusz był „każdym", to art. 111 § 2 prawa o notariacie, według którego ma on w przypadkach prawem przewidzianych przesyłać sądom dokumenty, byłby zbędny a „przypadek prawem przewidziany" to tylko taki, w którym konkretnie na notariusza nakłada się obowiązek przesłania wypisu aktu.

W związku z zażaleniem notariusza spór trafił do Sadu Najwyższego, którego rozstrzygnięcie z pewnością wyjaśni wątpliwości związane z zastosowaniem wyżej wskazanych przepisów.


 

EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE

Od 17 sierpnia 2015 roku wejdzie do polskiego porządku prawnego „Europejskie poświadczenie spadkowe”. Wobec powyższego notariusze będą mieli jeszcze szerszy zakres możliwości stwierdzania spadku. Notariusz wydając przedmiotowy dokument potwierdzać w nim będzie tytuł prawny do spadku, w związku z czym spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu bądź zarządcy spadku będą mogli teraz zgłosić się do Kancelarii Notarialnej w celu uzyskania Europejskiego poświadczenia spadku Ponadto będzie on uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii. Dokument ten pozwoli na szybkie, łatwe i skuteczne załatwienie transgranicznej sprawy spadkowej.


 

UCHWAŁY SN

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 30 STYCZNIA 2015 ROKU, SYGN. AKT III CZP 34/14 –

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO – IZBA CYWILNA Z DNIA 6.08.2014 R., SYGN. AKT I CSK 592/13 –

ODWOŁANIE DAROWIZNY UZASADNIA NIEWDZIĘCZNOŚĆ TAKŻE WOBEC BLISKICH DARCZYŃCY (A NIE TYLKO WOBEC DARCZYŃCY)

gplus 32